110

تحقیق و توسعه

تحقيق و توسعه (R&D)

در سال 2016 پنج موضوع اصلی برای تحقیق و توسعه به شرح ذیل معرفی شده اند:

راهكارهای پاسخگوئی به علائق ویژه گردشگران
نحوه تدوین استانداردهای یكپارچه گردشگری حلال در جهان اسلام و در سطح جهان
چگونگی بكارگیری استانداردهای گردشگری حلال در بیمارستانها
بهینه سازی استانداردهای گردشگری حلال برای ارائه دهندگان خدمات گردشگری
راهكارهای اجرائی استانداردهای گردشگری حلال برای مواد غذائی و نوشیدنی
بهینه سازی استانداردهای گردشگری حلال برای ارائه دهندگان خدمات گردشگری
چگونگی بكارگیری استانداردهای گردشگری حلال در بیمارستانها
نحوه تدوین استانداردهای یكپارچه گردشگری حلال در جهان اسلام و در سطح جهان
راهكارهای پاسخگوئی به علائق ویژه گردشگران