110

گواهینامه بین المللی و نشان جهانی گردشگری حلال به دهکده گردشگری خانواده عباس برزگر اعطا خواهد شد

با عنایت به این­ مهم که دهکده گردشگری خانواده عباس برزگر براساس استانداردهای علمی و مطالعاتی موسسه بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با علایق ویژه(گردشگری حلال-SITI1) طراحی گشته و برابر با بازرسی­ های فنی به عمل ­آمده شایسته دریافت گواهینامه بین­ المللی و نشان جهان گردشگری حلال شناخته شده است، طی مراسمی که در مورخ 14/10/1396 در دهکده یادشده برگزار خواهد شد گواهینامه و نشان مذکور از سوی مدیرعامل موسسه به مدیر و مالک دهکده، عباس برزگر، اعطا خواهد شد.

مشاهده 604 بار