110
Tuesday, 04 April 2017 12:49

Halal Tourism

ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ آن در دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﮔﺴﺘﺮه اي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮔﺎم در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻬﺎده و روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در روزﮔﺎران اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺎن ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﻫﻪﻫﺎي روﺑﺮو ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺷﻮكﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﺎه دﭼﺎر رﮐﻮد و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . در ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ رﺧﻨﻤﻮﻧﯽ روﻧﻖ و ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎ و دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ و درآﻣﺪي، آﺳﺎن ﺷﺪن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاوان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺴﯿﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮ اﻓﺰون ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ،... ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪﺳﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺎﻫﻮاره، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻫﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪروزه از درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ روزﮔﺎر ﻣﺪرن، رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ وﯾﮋه و ....ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره داﺷﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻧﯿﺎي اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، از دﯾﮕﺮ ﺳﻮي ﺷﻤﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮي ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در راﺳﺘﺎي ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮔﺎم ... ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ، ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﭼﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ، در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻮاردي ﻋﺪﯾﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺳﺒﺎب ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻋﺪﯾﺪه و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﯿﺎق و رﻏﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ، ﻋﺪم ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ در ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن رواﺑﻂ و اﺧﺘﻼط زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ، ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻏﺬﯾﻪ و اﺷﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺮاﺑﺮي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ، ﻋﺪم ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎك ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ در ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰوﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻮارد را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد، ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ دﺷﻮاريﻫﺎي اﻓﺰون و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي روﺑﺮو ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﯿﺮو آن ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎري از آﯾﺎت ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﯾﺎدﺷﺪه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم، ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ(ص) و ائمه معصومین ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻔﺎرشﻫﺎي ﻣﻮﮐﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎزي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﻮان روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﭘﯽ آن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻃﺮح ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻧﻮﯾﻦ در داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﻼل، ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﮑﺎشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ درﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﻟﺰي و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در ﺟﻬﺖ ﺗﺪارك زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻻزم ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﻼل ﯾﺎراي آن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ در اﻧﺪكزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف، آﻧﭽﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ، ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﻼل اﮔﺮﭼﻪ از ﺳﻮي ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار داﺷﺖ، اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ دﺷﻮاريﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوﺳﺘﺪار ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدش ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ و آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ آﺳﻮدهﺧﺎﻃﺮ، ﻣﻄﻤﺌﻦ و رﻫﺎ از واﻫﻤﻪ ﺳﺎزد ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ . آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﻼل ﭼﻨﺪان ﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮه ﻧﮑﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻮﻧﺎن ﺑﺮﻃﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن دادهﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﭘﻨﺪاﺷﺖ .زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﻼل آﺷﮑﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ، ﺑﻦﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ اﺳﺘﻮاري ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎﺧﺘﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﻨﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺒﺬول ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﯽ و ﺑﻨﯿﺎد آن دﺳﺖﮐﻢ از اﺣﮑﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎك، ﭘﻮﺷﺶ، آداب ﺳﻔﺮ، ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده، اﺣﺘﺮام زن، اﺧﻼق ﺳﻔﺮ، رﺳﻮم ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازي، ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ و ...اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺑﺎره ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﻼل اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ و ﺗﻌﻤﻖ در اﯾﻦزﻣﯿﻨﻪ روﺷﻦ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ . ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼم و ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﺮان و ﺿﺮوري ﺑﻮدن ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ،... ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﻼل ﻣﺪون ﮔﺮدد .ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺼﺪي آرﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮان ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎرز آن را در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازه ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺟﺬب دﺳﺖﮐﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ، ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﺑﺎور ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ . اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻮﯾﺪا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه آن را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺬل ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻻزم ﮔﻮي ﺳﺒﻘﺖ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ . ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﯽ، اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮي اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺘﺎزي آﻧﺎن در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و داﻧﺶ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎم-آوراﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، زﮐﺮﯾﺎي رازي، اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺎراﺑﯽ، ﺧﻮارزﻣﯽ، اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ، ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮي، ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﻗﻄﺐااﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازي، اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ، ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ، ﻣﻼﺻﺪرا، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردي و دهﻫﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ- ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ، ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺸﻮق ﺑﺮ آن ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﻼل از ﺳﻮي اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و تلاش برای اجرای درست آن اﻣﺮي ﺑﻪﺟﺎ و ﺿﺮوري اﺳﺖ .
Read 322 times