110

مقالات انگلیسی

04 April 2017

Halal Tourism

ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ آن در دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﮔﺴﺘﺮه اي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ…
یکی از مشکلات موجود برای مسلمانان در صنعت توریسم همواره این بوده است که به رغم اینکه دین اسلام افراد…
امروزه توسعه انواع گردشگری از مهم ترین موضوعات تحقیق در گستره علم جغرافیای انسانی است؛ زیرا صنعت گردشگری از یك…